പനത്തടി ബാങ്കിന്റെ ഓണചന്ത ചാമുണ്ടിക്കുന്നിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായ്ത്ത് പ്രസി സണ്ട് ശ്രീ.പി.ജി.മോഹനൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
പൂടംകല്ലിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ഷാലു മാത്യു ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

panathady-famers-bank panathady-famers-bank1.

Comments are closed.