സഹകരണവകുപ്പ് കാസറഗോഡ് ജില്ലാതല ബെസ്റ് പെർഫോമൻസ്‍ അവാർഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം പനത്തടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്.

Comments are closed.