കോവിഡ് – 19 എന്ന മാഹാമാരി ലോകത്തെ കിഴടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് – 19 നെതിരേ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ‘കൊറോണ പോരാളികളിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെനേഴ്സും മാർക്ക് വേണ്ടി പുടം കല്ല് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സും മാരേ ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ: ഷാലുമാത്യൂ ,സെക്രട്ടറി രഘുനാദ്, ഡയറക്ടർ സിനു കുര്യക്കോസ് എന്നിവർ ആദരിക്കുന്നു.

Comments are closed.