പനത്തടി സർവ്വീസ് സഹ: ബാങ്ക് കൊട്ടാടി പയ്യചേരി വയലിൽ ഞാറ് നടൽ ശ്രീ. M .രാജഗോപാലൻ MLA ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Comments are closed.