കാർഷിക സമൃദ്ധിയൊരുക്കാൻ മലയോരത്തെ കർഷകർക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കുമൊപ്പം ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് ഉണ്ട് .കൃഷിയിറക്കിയും കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി പനത്തടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്

Comments are closed.